Fusion Engineering and Design (Yagi)

Potassium and sodium vapor diffusion pump development for fusion system

Juro Yagi, Yoshinao Matsunaga, Masato Tabuchi, Yamato Sugita, Yoshihiro Kajimura, Keisuke Mukai, Colin Baus, Yoshifumi Kume, Satoshi Konishi

Fusion Engineering and Design, 2024

https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114352